Regulamin Konkursu “Zgarnij biurko od Mgstore”

 

 

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w Konkursie pod nazwą „Zgarnij biurko od MGStore” oraz zasady jego przebiegu, nadzoru nad jego prawidłowym
przeprowadzeniem, a także procesu reklamacyjnego (dalej: „Regulamin”).
2. Konkurs prowadzony jest pod nazwą „Zgarnij biurko od MGStore” (dalej: „Konkurs”).
3. Organizatorem Konkursu jest „Micota Gaming Store Jakub Micota”, NIP: 9662130060, REGON: 383370846, (dalej: „Organizator”).
4. Sponsorem nagród w Konkursie jest Micota Gaming Store Jakub Micota z siedzibą w Łapach przy ul. Glinianej 37a, 18-100 Łapy, NIP: 9662130060, REGON: 383370846 (dalej: „Sponsor”).
5. Konkurs przeprowadzany jest za pośrednictwem strony https://mgstore.com.pl (dalej: „Strona Konkursowa”), gdzie znajduje się załączony link prowadzący do Regulaminu. Zadanie konkursowe Uczestnicy mogą dokonywać za pośrednictwem Strony konkursowej, na
której dostępny jest także Regulamin w wersji elektronicznej. Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników Konkursu.
6. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i podlega prawu polskiemu.
7. Czas trwania konkursu obejmuje okres od dnia 1 listopada 2021 r. godz. 10:00 do 30 grudnia 2022 r.. Ogłoszenie wyników nastąpi do 10 dni po zakończeniu każdej z tur, o których mowa w § 5 ust. 2 Regulaminu.
8. Sponsor Konkursu zobowiązuje się ufundować nagrody określone szczegółowo w Regulaminie.
9. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U.2018.165 z późn. zm.).
10. Organizator jest składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U.2017.459 z późn. zm.).
11. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Uczestnik przed przystąpieniem do Konkursu obowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik, przystępując do konkursu, zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

§2
ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem niniejszego Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U.2017.459 z późn. zm.), która podczas trwania konkursu spełnia następujące warunki:
a) jest osobą pełnoletnią;
b) posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
c) zaakceptowała postanowienia niniejszego Regulaminu;
d) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
e) dokonała zakupu biurka w sklepie internetowym MGStore i posiada paragon potwierdzający ten zakup (ilekroć w regulaminie mowa o paragonie, należy przez to rozumieć również fakturę wystawioną przez sprzedającego dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej)
f) jest posiadaczem rachunku bankowego w banku posiadającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
g) dokona Zgłoszenia Udziału w Konkursie.
2. Niespełnienie któregokolwiek z warunków określonych w ust. 1 powyżej jest równoznaczne z brakiem możliwości uczestnictwa w Konkursie.
3. Organizator zastrzega, że w takich przypadkach Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia Uczestnika z Konkursu i odmowy przyznania mu nagrody w Konkursie.
4. Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby wchodzące w skład organów oraz pracownicy i współpracownicy Organizatora, Sponsora oraz członkowie rodzin tych osób. Za członków rodziny w rozumieniu niniejszego Regulaminu uznaje się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, a także osoby pozostające z ww. osobami w stosunku przysposobienia.
5. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, Uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu.

§ 3
KOMISJA KONKURSOWA
1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu
dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób biorących w nim
udział i wyboru Zwycięzców Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej: „Komisja”).
2. W skład Komisji wejdą 2 (słownie dwie) osoby wskazane przez Organizatora.
3. Komisja spośród Zgłoszeń dokona wyboru 1 Zwycięzcy w pojedynczej turze konkursu w sposób określony w § 5 ust. 2
Regulaminu. Dokonując wyboru Komisja będzie kierować się kryterium prawidłowości dokonania procesu rejestracji i szybkości dokonania Zgłoszenia (w każdej turze wygrywa zgłoszenie posiadające największą liczbę głosów).

§ 4
ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU
1. W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik powinien w czasie jego trwania spełnić łącznie warunki określone w Regulaminie, w szczególności:
1) przejść na Stronę Konkursową,
2) wyrazić zgodę na postanowienia Regulaminu zaznaczając odpowiednie pole na Stronie Konkursowej;
3) wyrazić zgodę̨ na przetwarzanie danych osobowych tj. imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, numer rachunku bankowego, a na potrzeby postępowania reklamacyjnego również adres do korespondencji, zaznaczając odpowiednie pole na Stronie Konkursowej;
4) potwierdzić pełnoletności zaznaczając odpowiednie pole na Stronie Konkursowej;
5) udzielić innych zgód lub oświadczeń wymaganych przez Organizatora a zawartych na Stronie Konkursowej;
6) dokonać rejestracji i Zgłoszenia do Konkursu na stronie konkursowej, zgodnie z postanowieniami Regulaminu,
7) podać numer paragonu potwierdzającego zakup biurka MGStore
od dnia 1 listopada 2021 r. godz. 10:00 do końca miesiąca, który stanowi zakończenie pierwszej tury konkursu załączyć skan przedmiotowego paragonu,
8) podać numer rachunku bankowego w banku posiadającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na który przekazana zostanie Nagroda.
2. Zgłoszenie polega na podaniu prawidłowych danych w czasie procesu rejestracji, udostępnienie zdjęcia swojego stanowiska na Stronie Konkursowej oraz podaniu numeru paragonu potwierdzającego zakup biurka MGStore (dalej: „Zgłoszenie”).
3. Uczestnikowi przysługuje prawo do usunięcia swojego Zgłoszenia w czasie trwania Konkursu, może tego dokonać poprzez zgłoszenie w formie pisemnej na adres Organizatora wskazany w Regulaminie lub mailowo na adres maciejwyszynski@mgstore.com.pl. Usunięte Zgłoszenie nie bierze udziału w Konkursie.
4. Jeden Uczestnik może tylko raz zgłosić uczestnictwo w Konkursie oraz może wygrać tylko jedną Nagrodę przeznaczoną dla jednego Zwycięzcy.
5. Organizator jest upoważniony do wykluczenia z Konkursu Uczestnika oraz usuwania z Konkursu zgłoszeń, w szczególności w następujących przypadkach:
a) niezgodności z Regulaminem;
b) naruszenia prawa lub dobrych obyczajów;
c) naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych (w szczególności praw do wizerunku) i praw autorskich;
d) gdy Zgłoszenia zawierają wulgaryzmy, treści obraźliwe, polityczne, propagandowe, religijne lub treści sprzeczne z prawem oraz naruszające jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym w
szczególności dobra osobiste i prawa autorskie oraz zawierające w Zgłoszeniu treści reklamowych dotyczących podmiotów innych niż Sponsor oraz gdy Uczestnik nie posiada praw autorskich lub praw zależnych do Zgłoszenia i jego wszystkich elementów w zakresie
wskazanym w Regulaminie;
e) gdy Uczestnik dokonał kolejnego Zgłoszenia Udziału w Konkursie,
f) gdy Uczestnik nie poda prawidłowego numeru paragonu potwierdzającego zakup biurka MGStore
g) gdy uczestnik nie udzieli prawidłowej odpowiedzi na pytania.
6. W Konkursie mogą brać udział jedynie Zgłoszenia przesłane w czasie trwania Konkursu oraz paragony potwierdzające zakup w czasie trwania konkursu. Dla uniknięcia wątpliwości w
Konkursie nie będą brać udziału Zgłoszenia ani paragony zgłoszone przez Uczestników przed rozpoczęciem Konkursu jak i po jego zakończeniu.
7. Zgłoszenia nie mogą być edytowane po ich zamieszczeniu na Stronie konkursowej. Modyfikacja wymaga dokonania nowego Zgłoszenia Udziału w Konkursie przed wcześniejszym usunięciem pierwotnego zgłoszenia.
8. Uczestnik zobowiązuje się do udziału w Konkursie zgodnie z niniejszym Regulaminem, powszechnie obowiązującym prawem i dobrymi obyczajami oraz do powstrzymania się od szerzenia nienawiści oraz dyskryminacji rasowej, kulturowej, etnicznej, obyczajowej,
światopoglądowej, godności lub dóbr osobistych innych osób, pornografii, zniewagi i pomówienia innych osób.
9. Uczestnik zobowiązuje się do nienaruszania nazw handlowych, znaków towarowych i innych praw własności intelektualnej przysługujących Organizatorowi.
10. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, jak również w przypadku
naruszenia praw osób trzecich lub prawa powszechnie obowiązującego, Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z Konkursu.
11. W przypadku powzięcia podejrzenia, że Uczestnik narusza bądź może naruszyć prawa osób
trzecich Organizator ma prawo żądać udowodnienia, że Zgłoszenia nie naruszają praw osób trzecich. W przypadku późniejszego wykrycia niezgodności Zgłoszenia z niniejszym Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa, ogólnie przyjętymi normami społecznymi/obyczajowymi lub zasadami współżycia społecznego, Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu uczestnika i zgłoszonej przez niego a uprzednio dopuszczonego Zgłoszenia.
12. Uczestnicy mogą zadawać ewentualne pytania dotyczące Konkursu oraz jego przebiegu wysyłając wiadomość e-mail na adres: maciejwyszynski@mgstore.com.pl

§ 5
NAGRODY
1. Nagrodami w Konkursie jest 12 jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości podanego w zgłoszeniu paragonu za zakup biurka MGStore. Organizator oraz Sponsor przewidują przyznanie łącznie 12 Nagród dla 12 Zwycięzców, którzy zostaną wyłonieni przez Komisję.
2. Nagrody przyznawane są w 12 turach po 1 nagrodzie w każdej z tur w okresach:
a) 10 grudnia 2021 r. godz. 10:00, jednak najpóźniej do dnia 10 Stycznia 2021 r. do godz. 09:59:59 – I tura,
b) 10 stycznia 2022 r. godz. 10:00, jednak najpóźniej do dnia 10 lutego – II tura
c) 10 lutego 2022 r. godz. 10:00, jednak najpóźniej do dnia 10 marca września 2022 r. – III tura,
d) 10 marca 2022 r. godz. 10:00, jednak najpóźniej do dnia 10 kwietnia – IV tura,
e) 10 kwietnia 2022 r. godz. 10:00 , jednak najpóźniej do dnia 10 maja – V tura,
f) 10 maja 2022 r. do godz. 10:00, jednak najpóźniej do dnia 10 czerwca 2022 r. – VI tura
g) 10 czerwca 2022 r. godz. 10:00, jednak najpóźniej do dnia 10 lipca 2022 r. do godz. 10:00 – VII tura,
h) 10 lipca 2022 r. godz. 10:00, jednak najpóźniej do dnia
10 sierpnia 2022 r. do godz. 10:00 – VIII tura,
i) 10 sierpnia 2022 r. godz. 10:00, jednak najpóźniej do dnia
10 września 2022 r. do godz. 10:00 – IX tura,
j) 10 września 2022 r. godz. 10:00, jednak najpóźniej do dnia 10 listopada 2022 r. do godz. 10:00 – X tura,
k) 10 października 2022 r. godz. 10:00, jednak najpóźniej do dnia 10
listopada 2022 r. do godz. 10:00 – XI tura,
l) 10 listopada 2022 r. godz. 10:00, jednak najpóźniej do dnia 10
grudnia 2022 r. do godz. 10:00 – XII tura, w ten sposób, że w każdej z 12 tur Nagrodę otrzyma łącznie 12 uczestników z największą liczbą głosów na zdjęcie jego stanowiska, znajdujące się na stronie konkursowej, poprzedzone prawidłową rejestracji na Stronie Konkursowej z zachowaniem zasad określonych w ust. 3-10 poniżej.
3. W czasie procedury Zgłoszenia Uczestnik powinien na potrzeby rejestracji:
1) wskazać swoje imię i nazwisko,
2) podać adres e-mail, nr telefonu, nr paragonu, które będą weryfikowane pod kątem ich unikalności (w przypadku braku unikalności każdej z tych danych dokończenie rejestracji
nie będzie możliwe),
3) załączyć skan paragonu, którego numer wprowadzono zgodnie z pkt. 2 powyżej,
4. Po dokonaniu Zgłoszenia oraz potwierdzeniu rejestracji w sposób określony w ust. 3 pkt 5 powyżej, Komisja dokona weryfikacji prawidłowości zgłoszonych danych oraz paragonu pod kątem zgodności z zadeklarowanym numerem, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 powyżej oraz pod kątem zakupu Biurka MGStore.
6. Jeżeli weryfikacja, o której mowa w ust. 5 powyżej została zakończona pomyślnie i jeżeli pula Nagród w danej turze nie została wyczerpana, Uczestnik otrzyma Nagrodę.
7. Jeżeli (po weryfikacji prawidłowości zgłoszonych danych oraz paragonu pod kątem zgodności z zadeklarowanym numerem, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 powyżej oraz pod kątem zakupu biurka MGStore w danej turze zdjęcie danego stanowiska zdobędzie największą liczbę głosów dany uczestnik otrzyma równowartość zakupionego biurka.
8. Każdy Zwycięzca wygrywa jedną nagrodę. Jeden paragon może być wykorzystany tylko raz w całym Konkursie. W przypadku zakupu więcej niż jednego biurka, uczestnik otrzyma zwrot pieniędzy tylko za jedno biurko. Jeden Uczestnik może wygrać w konkursie jeden raz podczas całego okresu jego trwania.
9. Zwycięzcom Konkursu przysługuje prawo wymiany Nagrody w postaci zwrotu pieniędzy na otrzymanie kolejnego biurka o takiej samej wartości. Zwycięzcy nie przysługuje prawo zastrzegania szczególnych cech nagród. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących niniejszego Konkursu mają charakter poglądowy.
10. Zwycięzca Konkursu nie może zrzec się części Nagrody, zrzeczenie się części Nagrody oznacza zrzeczenie się całości Nagrody.

§ 6
POWIADOMIENIE O WYGRANEJ I WYDANIE NAGRÓD
1. Komisja poinformuje Zwycięzców o wygranej w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail podany przy zgłaszaniu Uczestnictwa w Konkursie w terminie 10 dni kalendarzowych od daty
zakończenia danej tury, o której mowa w § 5 ust. 2 Regulaminu.
2. Brak poinformowania o wygranej w terminie określonym w ust. 1 powyżej jest równoznaczny z brakiem przyznania Uczestnikowi Nagrody.
3. Wydanie Nagrody zostanie dokonane na rachunek bankowy podany przez Uczestnika w terminie 10 dni kalendarzowych od daty powiadomienia Zwycięzcy o Wygranej.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia Zwycięzcy o wygranej w wypadku podania przez Uczestnika błędnych danych kontaktowych lub z innych powodów, takich jak w szczególności trwałe problemy techniczne związane z wybraną formą komunikacji. Brak możliwości powiadomienia o Wygranej leżących po stronie Uczestnika jest równoznaczny z rezygnacją z uczestnictwa w Konkursie. Prawo do Nagrody wygasa i pozostaje w dyspozycji Organizatora. Organizator nie bierze odpowiedzialności za brak możliwości dokonania zgłoszenia z przyczyn technicznych leżących po stronie Uczestników lub podmiotów trzecich, takich jak dostarczyciele mediów, prądu itp.

§ 7
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe zgromadzone w celu przeprowadzenia Konkursu będą przetwarzane zgodnie z
przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej „RODO”) oraz polskimi
przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO.
2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którym jest wykonanie zobowiązań płynących ze złożenia przyrzeczenia publicznego, o którym mowa w § 1 ust. 10 Regulaminu, na potrzeby realizacji udziału Uczestnika w Konkursie.
3. Administratorem (dalej jako „Administrator”) Państwa danych osobowych jest Sponsor, który będzie przetwarzać dane osobowe Uczestników w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.
4. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy o kontakt za pomocą wiadomości e-mail na adres maciejwyszynski@mgstore.com.pl lub dostarczenia na
adres Organizatora lub Koordynatora wskazany w Regulaminie.
5. W związku z uczestnictwem w Konkursie zbieramy Państwa dane osobowe w zakresie:
a) imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu Uczestnika Konkursu;
b) w przypadku obsługi reklamacyjnej: adresu do korespondencji;
c) na potrzeby potwierdzenia pełnoletności: oświadczenie w formularzu.
6. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) uczestnictwa w Konkursie (na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO);
b) wyłonienia oraz ogłoszenia Zwycięzcy Konkursu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO);
c) utrwalania i rozpowszechniania Zgłoszenia (na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO).
7. Dane osobowe Uczestników mogą być przetwarzane dla celów innych niż związanych z Konkursem np. w celach marketingowych drogą elektroniczną tylko w przypadku, gdy Uczestnik złożył odrębne oświadczenie o wyrażeniu zgody na ich wykorzystanie przez Organizatora, Koordynator lub inny podmiot wyraźnie określony w treści składanego oświadczenia o udzieleniu zgody.
8. Z uwagi na zapewnienie odpowiedniej organizacji w bieżących sprawach dotyczących Konkursu odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być:
a) spółki powiązane kapitałowo z Organizatorem lub Sponsorem;
b) podmioty przetwarzające Państwa dane osobowe na zlecenie Organizatora;
c) dostawcy usług prawnych i doradczych wspierających Organizatora i Sponsora w dochodzeniu należytych roszczeń (w szczególności kancelarie prawne);
d) dostawcy usług zaopatrujących Organizatora i Sponsora w rozwiązania techniczne oraz
organizacyjne, wspierające procesy biznesowe (w szczególności dostawcy usług informatycznych, firmy kurierskie i pocztowe, firmy hostingowe).
9. Państwa dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak długo będzie aktualny cel ich przetwarzania. W przypadku roszczeń, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu przedawnienia tych roszczeń, wynikającego z Kodeksu cywilnego lub przepisów podatkowych. Po upływie tych terminów Państwa dane będą usuwane lub poddawane anonimizacji.
10. Przysługuje Państwu jako uczestnikowi konkursu, prawo dostępu do treści Państwa danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, ich przenoszenia do innego administratora oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W przypadku potrzeby skorzystania z tych uprawnień prosimy o kontakt e-mail na adres: maciejwyszynski@mgstore.com.pl.
11. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do uczestnictwa w Konkursie.
12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.
13. W każdym momencie możecie Państwo dokonać wycofania swojego zgłoszenia, co będzie równoznaczne z zaprzestaniem przetwarzania danych.

§ 8
PRAWA AUTORSKIE
1. Uczestnicy mogą zgłaszać do Konkursu wyłącznie Zgłoszenia własnego autorstwa. Organizator jest upoważniony do weryfikacji w każdym czasie treści, z uwzględnieniem kryterium autorstwa. W
razie stwierdzenia naruszeń niniejszego zapisu, Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika dopuszczającego się naruszeń, na każdym etapie Konkursu. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawiania Nagród. W takim przypadku
Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z Regulaminem.
2. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw majątkowych i/lub osobistych praw osób trzecich w związku z przesłanym Zgłoszeniem Konkursowym w ramach
zgłoszenia konkursowego. Uczestnik zobowiązuje się zwrócić Organizatorowi lub Sponsorowi wszelkie koszty, jakie poniósł Organizator lub Sponsor w związku z naruszeniem praw lub dóbr
osób trzecich na skutek wadliwej eksploatacji.
3. Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu w każdym czasie w razie stwierdzenia przez Komisję Konkursową, że jego zgłoszenie konkursowe nie spełnia wymogów Regulaminu lub w przypadku
zgłoszenia do Organizatora lub Sponsora przez osoby trzecie roszczeń związanych ze zgłoszeniem. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawiania Nagród. W takim przypadku Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z Regulaminem.
4. Uczestnik wyraża zgodę na dokonywanie przez Organizatora, Sponsora lub na ich zlecenie wszelkich zmian, przeróbek i innych modyfikacji Zgłoszenia zgodnie z potrzebami Organizatora lub Sponsora.
5. Zgłoszenia przesłane przez Uczestników mogą zostać umieszczone w Internecie lub wykorzystane przez Organizatora, Sponsora lub inne jednostki współpracujące z Organizatorem lub Sponsorem bez podawania nazwiska autora, na co Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę.
6. Dokonanie Zgłoszenia zgodnie z zasadami Regulaminu równoznaczne jest z udzieleniem Organizatorowi oraz Sponsorowi niewyłącznej i nieodpłatnej licencji, z prawem do udzielania
sublicencji, na korzystanie z nadesłanego Zgłoszenia bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w celach związanych z organizacją Konkursu oraz celach marketingowych i promocyjnych Sponsora poprzez:
a) utrwalenie przy wykorzystaniu wszelkich znanych technik na wszelkich znanych nośnikach,
co obejmuje w szczególności utrwalenie techniką analogową, cyfrową i optyczną,
b) zwielokrotnienie wszelkim znanymi technikami cyfrowymi, analogowymi i optycznymi,
c) publikację na nośnikach wielkoformatowych (zewnętrznych i wewnętrznych),
d) wielokrotne publiczne wystawienie,
e) eksploatację w Internecie, na stronach www, za pośrednictwem łączy telefonicznych lub satelitarnych, przewodowych lub bezprzewodowych, technik cyfrowych lub analogowych,
f) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
g) wykorzystywanie w działaniach marketingowych, w tym do reklamy produktów Sponsora,
h) wykorzystywanie ich do tworzenia utworów zależnych, a następnie używania tak powstałych utworów w sposób wskazany w pkt. od a) do g), bez względu na ilość nadań, emisji, czy wytworzonych egzemplarzy oraz zobowiązaniem się do niewykonywania autorskich praw
osobistych do Zgłoszenia względem Organizatora i Sponsora, w szczególności wyrażeniem
zgody na wykorzystywanie zdjęcia bez podawania imienia, nazwiska lub pseudonimu twórcy.
7. Z chwilą wydania Nagród Sponsor nabywa własność egzemplarza nagrodzonych prac oraz majątkowe prawa autorskie do tych prac bez ograniczeń czasowych oraz terytorialnych na polach
eksploatacji wskazanych w ust. 6 powyżej. Z chwilą określoną w zdaniu poprzedzającym Uczestnik udziela Sponsorowi zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich do opracowań pracy
konkursowej w rozumieniu art. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, dokonanych przez Sponsora lub na jego zlecenie, a także przenosi na Sponsora prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich.

§ 9
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu Uczestnicy winni zgłaszać pisemnie na adres Organizatora w czasie trwania Konkursu oraz nie później niż do 14 dni od zakończenia Konkursu.
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencji i adres e-mail uczestnika
podany przy rejestracji oraz dokładny opis, uzasadnienie reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się Organizatora. Reklamacja powinna być przesłana z dopiskiem Konkurs „Zgarnij biurko od MGStore”.
3. Reklamacje rozpatrywane będą ̨ w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.
4. Uczestnik zgłaszający reklamację otrzyma decyzję Komisji Konkursowej na adres wskazany reklamacji lub poprzez wiadomość e-mail na adres podany w reklamacji.
5. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego
dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora pod adresem wskazanym w Regulaminie, a także na stronie internetowej https://mgstore.com.pl.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, o ile nie spowoduje to pogorszenia warunków Uczestnika oraz zasad uczestnictwa w Konkursie. W przypadku zmiany Regulaminu,
informacja o zmianie oraz nowy Regulamin zostaną zamieszczone na stronie https://mgstore.com.pl w taki sposób, że każdy Uczestnik będzie miał do niego dostęp.
3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie
obowiązującego, w tym przede wszystkim przepisy Kodeksu cywilnego.
4. O dotrzymaniu terminu nadesłania wiadomości, informacji, korespondencji lub innej przesyłki przewidzianej Regulaminem decydować ́będzie data nadania, chyba że inaczej zastrzeżono w
treści niniejszego Regulaminu.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2021 r.